Album om Linsell-Ransjö förr - jordbruk
 

 
Om fäbodehusen i Vål- och Lindalsvallen 1898. 

   Läs mer ...

 


Handskrivet protokollsutdrag
 

Utdrag ur protokoll fört i e.o.kommunalstämma med Linsells sockenmän den 5:e November 1898.
 

§ 1.

Beslöts att fäbodehusen i Vål- och Lindalsvallen som hörde komministerbostället till skulle till högsta möjliga pris försäljas. Faktorerna Berglund och Bäckelin, som innehade kommunens fullmakt vid lantmäterisammanträde bevaka boställets bästa, utsågs att bringa försäljningen till stånd.

Åt samma personer uppdrogs att för samma boställe verkställa byten och försäljningar, så som förmånligast kunde ske, af ladorna på de genom laga skiftet vunna och afträdda ängena.

De kontanta medel, som härigenom vinnas, skola användas för iståndsättande af nödiga hus så vallar och ängen på prästbordet.

 

Protokollet justeras af hemmansägarne Per Sjöström och Jon Olofsson.

Uppläset i Linsells kyrka söndagen den 13 november 1898
af C.L.

 

Protokollet från Erik J. Bergström 2015.